Εκδρομές Κωνσταντινούπολης

1

istanbul-net4ημερη  εκδρομή κάθε Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη

& Κρουαζιέρα Βοσπόρου

1η ημέ­ρα : AΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ – ΚΩΝ/ΠΟΛΗ (​​320 χλμ) Ανα­χώ­ρη­ση στις 10.00πμ από τα γρα­φεία μας  φθά­νου­με στα σύ­νο­ρα. Έλεγ­χος δια­βα­τη­ρί­ων και χρό­νος ελεύ­θε­ρος στα αφο­ρο­λό­γη­τα είδη. Μπαί­νο­ντας στην Ανα­το­λι­κή Θράκη περ­νά­με έξω από την Κεσά­νη, Μάλ­γα­ρα και Ραι­δε­στό, τα­ξι­δεύ­ο­ντας πα­ράλ­λη­λα με την ακτή της Θάλασ­σας του Μαρ­μα­ρά. Άφιξη στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη το από­γευ­μα. Τακτο­ποί­η­ση στο ξε­νο­δο­χείο και χρό­νος ελεύ­θε­ρος. Το από­γευ­μα μια πρώ­τη γνω­ρι­μία με την πόλη περ­πα­τώ­ντας στα όμορ­φα και γρα­φι­κά στε­νά του πε­ζό­δρο­μου του Πέραν, θα σας εν­θου­σιά­σει…

2η ημέ­ρα : Α­ΓΟ­ΡΑ­ & ΠΡΙ­ΓΚΙ­ΠΟ­ΝΗ­ΣΑ Πρω­ι­νό και συ­νε­χί­ζου­με στη με­γά­λη σκε­πα­στή αγο­ρά της πό­λης, το Καπα­λί Τσαρ­σί με τα 4.000 κα­τα­στή­μα­τα για ψώ­νια σε δερ­μά­τι­να είδη, αλά­βα­στρα, είδη δώ­ρων, χρυ­σα­φι­κά, αντί­κες κ.α., χω­ρίς να πα­ρα­λεί­ψου­με το απα­ραί­τη­το «πα­ζά­ρι», φυ­σι­κά. Στο χρό­νο αυτό μπο­ρεί­τε να ερά­σε­τε και μια βόλ­τα από την Αιγυ­πτια­κή αγο­ρά (Μισίρ Τσαρ­σί). Ακο­λού­θως περ­νά­με από την πρώ­τη κρε­μα­στή γέ­φυ­ρα του Βοσπό­ρου στην ασια­τι­κή ακτή. Άφιξη στη Χαλ­κη­δό­να με τη γνω­στή λε­ω­φό­ρο Βαγδά­της και τα υπερ­πο­λυ­τε­λή εμπο­ρι­κά κα­τα­στή­μα­τα. Συνε­χί­ζου­με για το λι­μά­νι του Μπό­σταν­τζι, από όπου θα πά­ρου­με το κα­ρα­βά­κι για τα μα­γευ­τι­κά και κα­τα­πρά­σι­να Πρι­γκι­πό­νη­σα. Άφιξη στην Πρί­γκι­πο και χρό­νος ελεύ­θε­ρος για βόλ­τα με τα γρα­φι­κά παϊ­τό­νια, όπου θα θαυ­μά­σου­με τις αρ­χο­ντι­κές ξύ­λι­νες επαύ­λεις με τους ολάν­θι­στους κή­πους. Για όσους επι­θυ­μούν προ­τεί­νου­με την ανά­βα­ση-προ­σκύ­νη­μα στο μο­να­στή­ρι του Αϊ-Γιώρ­γη του Κου­δου­νά, που βρί­σκε­ται στο ψη­λό­τε­ρο ση­μείο του νη­σιού, από όπου θα θαυ­μά­σου­με την υπέ­ρο­χη θέα όλων των νη­σιών. Γεύμα ατο­μι­κά σε πα­ρα­θα­λάσ­σια ψα­ρο­τα­βέρ­να. Επι­στρο­φή στο ξε­νο­δο­χείο.

3η ημέ­ρα: ΜΟΥ­ΣΕΙΑ­ & ΒΟ­ΣΠΟ­ΡΟΣ Μετά το πρω­ι­νό η μέρα μας αρ­χί­ζει με προ­αι­ρε­τι­κή κρουα­ζιέ­ρα στα στε­νά του χι­λιο­τρα­γου­δι­σμέ­νου Βοσπό­ρου, όπου, από θα­λάσ­σης, θα θαυ­μά­σου­με τα πα­λαιά χω­ριά αλλά και τις σύγ­χρο­νες αρι­στο­κρα­τι­κές συ­νοι­κί­ες, φτά­νο­ντας μέ­χρι τη δεύ­τε­ρη κρε­μα­στή γέ­φυ­ρα του Βοσπό­ρου. Στη συ­νέ­χεια θα επι­σκε­φθού­με για ξε­νά­γη­ση την Αγία Σοφία και την υπό­γεια Βασι­λι­κή Κιν­στέρ­να (Δεξα­με­νή-Υδρα­γω­γείο) του Ιου­στι­νια­νού με το ιδιαί­τε­ρα ατμο­σφαι­ρι­κό της πε­ρι­βάλ­λον. Ακόμη θα δού­με το Μπλε Τζαμί, το Βυζα­ντι­νό Ιππό­δρο­μο με τον Αιγυ­πτια­κό οβε­λί­σκο, την Ελι­κτή Στήλη των Δελ­φών, τη στή­λη του Κων­στα­ντί­νου και τη Γερ­μα­νι­κή Κρήνη του 1898. Επί­σκε­ψη στο πε­ρί­φη­μο Ανά­κτο­ρο του Τοπ Καπί (αλ­λο­τι­νή κα­τοι­κία του Σουλ­τά­νου) με τα θαυ­μα­στά εκ­θέ­μα­τά του. Επι­στρο­φή στο ξε­νο­δο­χείο και το βρά­δυ προ­αι­ρε­τι­κή βρα­διά σε νυ­χτε­ρι­νό κέ­ντρο με Οριε­ντάλ μου­σι­κή, πα­ρα­δο­σια­κούς χο­ρούς και τρα­γού­δια.

4η ημέ­ρα: ΚΩΝ/ΠΟΛΗ – ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ (3​60χλμ) Πρω­ι­νό και επί­σκε­ψη στο Ορθό­δο­ξο Οικου­με­νι­κό Πατριαρ­χείο στο Φανά­ρι, στο Αγί­α­σμα της Πανα­γί­ας των Βλα­χερ­νών, όπου εψά­λει για πρώ­τη φορά ο Ακά­θι­στος Ύμνος το 626 μ. Χ, και στο Αγί­α­σμα της Ζωο­δό­χου Πηγής (Μπα­λου­κλή) με τα ψά­ρια της πα­ρά­δο­σης της Άλω­σης και τους τά­φους των Πατριαρ­χών. Στην συ­νέ­χεια θα κα­τευ­θυν­θού­με στο ISTAN­BUL FO­RUM, ένα από τα πλέ­ον σύγ­χρο­να εμπο­ρι­κά κέ­ντρα της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης, όπου θα επι­σκε­φθού­με το Aqua­rium (Ενυ­δρείο), όπου εκτί­θε­νται πάνω από 10000 δια­φο­ρε­τι­κά θα­λασ­σι­νών ει­δών & ψα­ριών. Άφιξη στα σύ­νο­ρα, τε­λω­νεια­κός έλεγ­χος , άφι­ξη στη ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Περι­λαμ­βά­νο­νται: Μετα­φο­ρές-με­τα­κι­νή­σεις με υπε­ρυ­ψω­μέ­νο κλι­μα­τι­ζό­με­νο λε­ω­φο­ρείο. Τη δια­μο­νή σε επι­λεγ­μέ­να ξε­νο­δο­χεία. Επι­λεγ­μέ­νη δια­τρο­φή. Συνο­δό -αρ­χη­γό του γρα­φεί­ου μας.

Ξενα­γή­σεις-πε­ρι­η­γή­σεις σύμ­φω­να με το πρό­γραμ­μα. Ασφά­λεια αστι­κής ευ­θύ­νης.

Δεν πε­ρι­λαμ­βά­νο­νται: Εισό­δους μου­σεί­ων και αρ­χαιο­λο­γι­κών χώ­ρων, κρουα­ζιέ­ρες, επι­πλέ­ον γεύ­μα­τα, ποτά και ότι ανα­φέ­ρε­ται στο πρό­γραμ­μα ως προ­αι­ρε­τι­κό, προ­τει­νό­με­νο ή εξ’ ιδί­ων.

Σημεί­ω­ση: Το πρό­γραμ­μα εί­ναι δυ­να­τόν να εκτε­λε­στεί και με δια­φο­ρε­τι­κή σει­ρά, ανα­λό­γως των το­πι­κών αρ­γιών ή εορ­τών. Η εκ­δρο­μή στα Πρι­γκι­πό­νη­σα, πραγ­μα­το­ποιεί­ται ανα­λό­γως των και­ρι­κών συν­θη­κών.

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ

HOTEL FERONYA 159 euro

Περιλαμβάνονται:                                        

 • Μεταφορά με υπερυψωμένo κλιματιζόμενο λεωφορείο.
 • Τις 2 διανυκτερεύσεις στο επιλεγμένο ξενοδοχείο.
 • Τα πρωινά στο ξενοδοχείο σε πλούσιο μπουφέ.
 • Τις ξεναγήσεις – περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
 • Συνοδό – Αρχηγό.
 • Ασφάλεια αστικής ευθύνης.

 

Δεν περιλαμβάνονται:

 • Εισόδους μουσείων και αρχαιολογικών χώρων, επιπλέον γεύματα, ποτά, φιλοδωρήματα, την προαιρετική κρουαζιέρα στο Βόσπορο και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραμμα.
logo-white
Η Kassline Travel, προσφέρει οργανωμένα ταξίδια αεροπορικά και οδικά ταξίδια με διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, ξεναγήσεις και μεταφορές

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter μας και μείνετε ενημερωμένοι με τα τελευταία νέα και για τις υπηρεσίες μας

Κατάστημα Αλεξ/πολης

 •   Λ.Δημοκρατίας 307, TK 68100
         Αλεξανδρούπολη

 •    25510 80 910

 •    25510 26 548

 •    kassline@otenet.gr

Κατάστημα Θεσ/νίκης

 •   Εγνατία 47, TK 54630
         Θεσσαλονίκη

 •    2310 523 520

 •    2310 523 520

 •    kassline.thess@gmail.com

logo3

Κατασκευή Ιστοσελίδων Θεσσαλονίκη - Toastedweb